Guitar Hero the Commodore 64 way

Satsuki Then - Nov 28, 2007
1
Guitar Hero the Commodore 64 way

Must Read Bits & Bytes